Schedule a free appointment today, and get measured for custom tailoring. Delivery in 6 weeks or less.

Experts in custom tailored suits and shirt for business

Two Boxes section

HANDELSVILKÅR
Vilkår hos MOND of Copenhagen

17. November 2016

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MOND of Copenhagen. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som kunde og MOND of Copenhagen og afvigelser fra disse vilkår skal aftales særskilt for at være gyldige. Kunden er til bestandigt forpligtet til i enhver henseende forpligtet for at overholde nærværende vilkår. Kundens evt. generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

1. Forbehold
Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl.

Vær endvidere opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100% korrekt på billeder.
MOND of Copenhagen kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskaber.

2. Betaling af varer
Du har hos MOND of Copenhagen følgende nedenstående muligheder for betalingAlle priser er inklusiv moms. MOND of Copenhagen er berettiget til løbende at ændre prissatserne. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er MOND of Copenhagen berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af MOND of Copenhagen benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Der kan enten betales via kontant betaling, dankort, giroindbetaling, samt mulighed for bankoverførelse (se mere under ”bankoverførsel).

Ved bankoverførsel eller giroindbetaling sender Mond en faktura der skal betales inden 3 kalenderdage fra fakturaen er modtaget. Ved forsinket betaling beregnes morarente iht. diskontoen pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af MOND of Copenhagens betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger MOND of Copenhagen til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Hvis ikke betalingen er modtaget, inden 3 kalenderdage, sendes første rykker. Ved rykkeprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret.

2.1. Betalingskort
Varen betales med Dankort ved bestillingen. Kortinformationen overføres til MOND of Copenhagen via en sikker forbindelse (SSL). Informationerne godkendes af pengeinstituttet og videresendes til MOND of Copenhagen, som overfører beløbet ved afsendelse af varen. Ved køb af skræddersyede varer, trækker MOND of Copenhagen beløbet ved ordrens påbegyndelse. Se evt. mere om betalingssikkerhed på www.betaling.dk, som er PBS's vejledningsside.

2.2. Bankoverførsel
Vælger man at betale via bankoverførsel, kan pengene overføres via homebanking eller  ved overførelse af pengene i banken. Når betalingen er registreret og vilkår for handlen er tiltrådt  bliver produktionen igangsat og ordren ses dermed som bekræftet.

Alle beløb skal overføres til vores bankkonto i Nordea Bank Danmark A/S med følgende oplysninger: Reg nr. 2510 Konto nr. 3494842385.

Du kan også kontakte os på mail: info@mond.dk eller på telefon: +45 30 95 90 48 med spørgsmål til din ordre.

3.. Levering
Bestilte varer kan afhentes hos MOND of Copenhagens butikker, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ønskes levering til døren, se venligst under ”Fragttillæg”. Der sker gerne levering til Færøerne, Grønland og udlandet, men der skal forventes en noget længere leveringstid, samt betales et tillægsbeløb til de øgede forsendelsesomkostninger.

Leveringstiden på skræddersyede jakkesæt og smokings, er mellem 4 til 6 uger fra betalingstidspunktet. Der skal påregnes ekstra leveringstid hvis man ønsker levering til døren.
Leveringstiden på skræddersyede skjorter er mellem 3 til 4 uger fra betalingstidspunktet. Der skal påregnes ekstra leveringstid hvis man ønsker levering til døren.

MOND of Copenhagen forbeholder sig retten til at udbedre evt. Fejl og mangler på skræddersyede produkter. Hvilket i værste tilfælde kan forlænge leveringstiden med yderligere 4-6 uger.

Ved internet handel, sepriserne under fragttillæg.

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af MOND of Copenhagen skriftligt henvises hertil. MOND of Copenhagen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af MOND of Copenhagen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver MOND of Copenhagen ejendom og må ikke videregives uden MOND of Copenhagens skriftlige samtykke.

4. Fragttillæg (Kun for køb på nettet)

Ved køb af jakkesæt, skjorter eller accessories er der et fragttillæg på 49 kr, for levering til den nærmeste Pakkeshop eller firmaadresse.

Ved forsendelse til Grønland, Island samt Færøerne må påregnes en yderligere tillægsfragt på kr. 199,00.

5. Fortrydelsesret
I overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse ved fjernhandel og hjemmesalgsaftaler har forbrugeren, som hovedregel fortrydelsesret jvf. (§ 13). Ifølge (§ 14, 3 p.) gælder hovedreglen dog ikke varer, som er specielt producerede og som på grund af sin beskaffenhed ikke kan tilbageleveres. Undtagelsen fra hovedreglen gælder for køb af MOND of Copenhagens skræddersyet jakkesæt, skjorter og øvrige specielt producerede produkter.

Hvad angår øvrige produkter (såsom slips, manchetknapper mv.) gælder hovedreglen og forbrugeren har her ret til at annullere sin aftale ved at meddele MOND of Copenhagen, og returnere varen hertil senest 14 dage efter modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten m.h.t ikke specielt producerede produkter udøves af MOND of Copenhagen, Ågade 110, 2200 København N. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Uagtet ovennævnte er der dog fuld ombyttelsesret hvis:  Farven, mønstret eller snittet ikke stemmer overens med det valgte.

Ved køb af skræddersyede produkter må det forventes, at der kan komme en tilretning af det enkelte produkt. Dette kan i sagens natur ikke ses som en fortrydelsesret.

6. Tilpasningsgarantien

Mond of Copenhagen tilbyder tilpasningsgaranti som gælder i op til 1 måned efter første afhentning. Man skal påregne 1 uges ekstra leveringstid hvis der skal udføres tilpasninger.

7. Reklamationsret
MOND of Copenhagen yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles MOND of Copenhagen indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

8. Personoplysninger

MOND of Copenhagen er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som kunden giver til Selskabet. Kundens personoplysninger bliver behandlet af MOND of Copenhagen for at kunne administrere relationen mellem os og  kunden. Hverken personoplysninger eller e-postadresser vil blive udleveres til tredje part.

De personlige oplysninger, som kunden indtaster under et køb, bruges udelukkende til ordre-behandling, og bliver ikke videregivet til andre. Ud over de personlige oplysninger logges også ip-adresse, samt evt. link. Disse oplysninger bruges udelukkende til statistik og ved sager omhandlende misbrug/svindel.

Alle måleprofiler er Mond of Copenhagen’s ejendom og kan ikke udleveres til anden brug.

Alle personlige oplysninger gemmes i 10 år, for at lette en fornyet handel og af hensyn til efterforskning af evt. svindel.

9. I tilfælde af fejlbestilling
I det øjeblik kunden har betalt for sine varer, er der indgået en købsaftale imellem MOND of Copenhagen og kunden. Denne aftale er bindende, og kan ikke ændres.

Er der dog sket en fejl ved bestillingen, f.eks. farvevalget af tøjet fortrydes, er det muligt at kontakte os for at få ændret ordren. Dette skal dog ske omgående, idet produktionen af de skræddersyede varer påbegynder samtidig med at ordren bliver fremsendt til MOND of Copenhagen.

10. Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følgerdisse med leverancen fra MOND of Copenhagen.

Ønskes der yderligere oplysning eller rådgivning fra MOND of Copenhagen side, er denne af vejledende art.

11. Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt hos MOND of Copenhagen overgår til kunden som forbruger på
leveringstidspunktet.

Misligholdelse
Kunden kan ophæve købet, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. For ophævelse på grund af mangler er det en betingelse, at manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. Såfremt mangler ikke er afhjulpet inden rimelig tid, er det endvidere en betingelse for ophævelse, at kunden fremsender et påkrav med en sidste frist for afhjælpning på 10 arbejdsdage - og hvis dette har fundet sted inden fristens udløb, falder misligholdelsen bort, ligesom den misligholdende part ikke kan afkræves erstatning i anledning af misligholdelsen - hvoraf det fremgår, at Kunden vil ophæve købet, såfremt afhjælpning ikke er gennemført inden fristens udløb.

Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en part går konkurs (medmindre konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Ydelsen), såfremt en part træder i betalingsstandsning eller åbner af forhand­linger om akkord, eller såfremt der indtræder væsentligt forringede økonomiske for­hold i øvrigt, der bringer Ydelsens rette opfyldelse i fare.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 10 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 10-arbejdsdages frist.

Ved afhjælpning af mangler tilstræbes det, at manglerne kan afhjælpes fra MOND of Copenhagen’s adresse, således at afhjælpning kan ske via elektronisk fjernopkobling. Såfremt afhjælpning skal ske på kundens adresse sker dette uden omkostning for kunden.

13. Ansvarsfraskrivning.
Kunden er indforstået med, at MOND of Copenhagen ikke er erstatningsansvarlig overfor kunden for opståede tab, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for MOND of Copenhagen´s kontrol, og som MOND of Copenhagen ikke med rimelighed på tidspunktet for købets vedtagelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

MOND of Copenhagen hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill og lignende.

MOND of Copenhagen´s erstatningspligt er i alle tilfælde begrænset til 25 % af prisen for den pågældende ordre, som Kunden har betalt. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 5.000.  Der påtages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via Internettet.

Uanset de netop nævnte bestemmelser bortfalder retten til erstatning for et eventuelt dokumenteret tab ikke. Købet er underlagt dansk ret, og kontrakt sproget er dansk.

Eventuelle tvister behandles efter de almindelige gældende værnetingsbestemmelser i dansk ret.

 

14. Force majeure

Hverken MOND of Copenhagen eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig overfor anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved købets indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, eller for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for MOND of Copenhagens kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes MOND of Copenhagen samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som MOND of Copenhagen ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for MOND of Copenhagen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere købet, såfremt overtagelses-dagen overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af en sådan annullering tilbage-leverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget af den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav parterne imellem.

15. Produktansvar
For produktansvar hæfter MOND of Copenhagen og/eller er MOND of Copenhagen ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette MOND of Copenhagen, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er MOND of Copenhagen ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver MOND of Copenhagen sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

16.Ikrafttræden, ophævelse og opsigelse
Er intet andet skriftligt aftalt, træder købet i kraft ved afgivelse af ordrebekræftelse og løber indtil købet er leveret, eller indtil den berettigede opsiges.

17.Generelle bestemmelser.
MOND of Copenhagen er berettiget til at optage kunden på offentligt tilgængelige referencelister, dersom Kunden konkret giver tilladelse hertil.

MOND of Copenhagen er berettiget til løbende og uden varsel at opdatere og ændre nærværende forretningsbetingelser.

--o0o--

Gældende version opdateret pr. 17. November 2016

 image